In de praktijk

KNMvD: dierenarts voldoende bewust van belangrijke positie bij melden dierziekte

De expertgroep zoönosen noemt in haar rapport ‘Zoönosen in het vizier’ de afhankelijke positie van de dierenarts een punt van zorg omdat dit zou kunnen leiden tot vertragingen bij het melden van dierziekten/zoönosen. Beroepsorganisatie van dierenartsen KNMvD zegt in een reactie de zorgen van de expertgroep te begrijpen, maar heeft “geen aanwijzingen dat dierenartsen zich onvoldoende bewust zijn van de belangrijke positie die zij innemen om dierenwelzijn en volksgezondheid te bewaken”.

“Dierenartsen hebben in hun werk dagelijks te maken met verschillende, soms conflicterende belangen rondom onder andere dierenwelzijn, volksgezondheid en economie. Bij het signaleren van een aangifteplichtige dierziekte of zoönose hebben zowel dierenarts als dierhouder een wettelijke plicht om deze te melden”, aldus de KNMvD.

Belangrijkste data moeten centraal inzichtelijk zijn

De zoönose-experts schrijven ook dat door schaalvergroting en ketenvorming de aanvragen voor aanvullende diagnostiek minder vanzelfsprekend bij de GD terechtkomen, waardoor het zicht op de diergezondheid en zoönosen kan verslechteren. Volgens de KNMvD hoeft het deels overlaten van monitoring van infectieziekten aan de sector en de markt op zich geen probleem te zijn, zolang de belangrijkste data maar centraal inzichtelijk zijn. “De KNMvD onderschrijft het belang van een goede veterinaire infrastructuur voor diergezondheidsdata en ziet in dat de GD daar een belangrijke rol in heeft. Daarom zou het wenselijk zijn dat de GD in elk geval kan beschikken over alle relevante data.”

Versteviging maatschappelijke positie dierenarts

Over het versterken van de maatschappelijk rol van de dierenarts, wat de zoönose-experts nodig vinden, zegt de KNMvD dat zij vanuit haar strategische beleidsplan werkt aan versteviging van de maatschappelijke positie van dierenartsen. “De wijze van zelfregulering en borging van kwaliteit is onderwerp van gesprek met het ministerie van LNV. De KNMvD is van mening dat vanwege publieke belangen als volksgezondheid en dierenwelzijn de uitoefening van de diergeneeskunde niet volledig aan de markt kan worden overgelaten. Er wordt inmiddels door LNV gewerkt aan een onderzoeksvoorstel, waarin gekeken wordt of de wijze waarop het beroep momenteel gereguleerd is, voldoende zekerheid biedt om publieke belangen te beschermen.”

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.