Wet- en regelgeving

Nog onduidelijkheid over gevolgen amendement Wet dieren

Het is nog onduidelijk wat de door de Partij voor de Dieren voorgestelde wijziging (amendement) van de Wet dieren voor gevolgen heeft. Wel worden gezelschapsdieren uitgesloten van de wetswijziging, schrijft demissionair minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De wetswijziging is in mei door zowel Tweede Kamer als Eerste Kamer aangenomen. Dat zorgde voor de nodige beroering in het parlement en in de samenleving.

Met de wetswijziging voegde de Tweede Kamer een zin toe aan artikel 2.1 van de Wet dieren, dat bepaalt dat ‘het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen’. Het amendement voegt aan artikel 2.1, eerste lid, toe: ‘Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting’.

Om te voorkomen dat ook huisvesting van gezelschapsdieren onbedoeld door het amendement wordt geraakt, zorgt minister Schouten ervoor dat gezelschapsdieren worden uitgesloten van de reikwijdte van de wetswijziging.

Complex

De gehouden dieren in de veehouderij blijven wel onder de reikwijdte van het amendement vallen. Volgens minister Schouten is er door de wetswijziging mogelijk sprake van overtreding van artikel 2.1, eerste lid, als er geen ander, redelijk doel voor benadeling van de gezondheid of het welzijn is dan het houden of huisvesten van de dieren. “Wanneer daar wel of niet sprake van is, en wat dit precies voor impact heeft op de praktijk, is complex”, aldus de minister.

Nadere politieke keuzen

Het amendement hangt zowel juridisch als qua impact in de praktijk met veel aspecten rondom het houden van dieren samen, schrijft Schouten. “Het amendement zal ook tot dilemma’s leiden die om nadere politieke keuzes vragen.” De minister laat onderzoek doen naar de gevolgen van de wetswijziging. “Daarin wordt ook de relatie met bestaande regels en lopende beleidsvoornemens meegenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het uitfaseren van ingrepen, ontwikkelingen met betrekking tot kooihuisvesting en de verduurzaming van de veehouderij.”

Na de zomer verwacht minister Schouten meer duidelijkheid te kunnen geven.

Veearts Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Blijf op de hoogte en meld u aan voor de tweewekelijkse Veearts nieuwsbrief.